×
Verantwoordelijk gebruik van uw gegevens

Lely Center Vlaanderen maakt gebruik van cookies op https://consumables.lely.com/vlaanderen/ om inhoud en functies aan te passen en het mogelijk te maken om in onze webwinkels te winkelen. Noodzakelijke cookies helpen een website nuttig te maken door elementaire functies in te schakelen, zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website. De website kan niet goed functioneren zonder deze cookies. Door op OK te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies door Lely Center Vlaanderen op onze domeinen https://consumables.lely.com/vlaanderen/. Je kunt altijd je toestemming intrekken.

ALGEMENE VOORWAARDEN LELY CENTER BUNSCHOTEN.

Artikel 1 Definities

1.1. Onder Lely Center Bunschoten wordt in deze algemene voorwaarden (hierna LCB.) verstaan: Lely Center Bunschoten., gevestigd Dieselweg 34, 3752 LB Bunschoten.

1.2. Onder wederpartij wordt in deze a.v. verstaan de contractuele wederpartij van LCB.

1.3. Onder Levering wordt in deze a.v. verstaan: het leveren van goederen en/of het verrichten van diensten.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze a.v. zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen LCB en de wederpartij, zowel op de aanvaarding als de inhoud van de overeenkomst, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Voor distributie-, verkoop-en leveringsovereenkomsten zijn deze a.v. integraal van toepassing. Voor alle andere overeenkomsten zijn de volgende artikelen niet van toepassing: art. 5,6,7,8,9,10.

2.3. De toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde algemene (inkoop) voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Aanbiedingen, Aanvaarding en Overeenkomst

3.1. Alle aanbiedingen tot het aangaan van een overeenkomst door LCB zijn herroepelijk, ook als er een termijn van aanvaarding is vermeld.

3.2. Alle aanbiedingen kunnen tot 5 dagen na ontvangst van de aanvaarding daarvan door de wederpartij worden herroepen door LCB.

3.3. LCB is pas aan een order door de wederpartij gebonden, nadat LCB de aanvaarding daarvan schriftelijk heeft bevestigd of indien LCB is begonnen met de uitvoering daarvan.

3.4. Wijzigingen in aanbiedingen of overeenkomsten zijn slechts van kracht na schriftelijke aanvaarding daarvan door LCB.

3.5. De inhoud van folders, brochures etc. bindt LCB niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 4. Prijzen

4.1. Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen in Euro, exclusief BTW of andere van overheidswege opgelegde heffingen.

4.2. De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de kosten van materialen, lonen, heffingen/tarieven en wisselkoersen geldend op het tijdstip van de aanbieding en gebaseerd op levering af fabriek.

4.3. Indien één of meer van de kostprijsfactoren na orderbevestiging een verhoging ondergaat, is LCB gerechtigd de overeengekomen koopprijs dienovereenkomstig te verhogen.

Artikel 5. Levering en Levertijd

5.1. Levering geschiedt af fabriek Maassluis, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5.2. De opgegeven levertijd geldt bij benadering en kan door de wederpartij nooit als fatale termijn worden beschouwd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

5.3. De overeenkomst kan, tenzij uitvoering daarvan onbetwijfeld blijvend onmogelijk is, door de wederpartij niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij LCB de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een haar na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan slechts toegestaan voor zover van de wederpartij instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

5.4. LCB is gerechtigd tot Levering in gedeelten en eventuele deelleveranties afzonderlijk te factureren

5.5. Indien te leveren zaken na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet worden afgenomen, worden deze voor rekening en risico van de wederpartij opgeslagen en na een periode van vier weken is LCB gerechtigd tot (onderhandse) verkoop daarvan. De eventuele mindere opbrengst en alle door LCB in dit verband gemaakte kosten zijn voor rekening van de wederpartij, onverminderd LCB’s overige rechten.

5.6. Op het moment dat de te leveren zaken gereed zijn voor Levering en de wederpartij daarvan schriftelijk in kennis is gesteld, gaat het risico van verlies, vernietiging van of resp. schade aan de te leveren zaken over op de wederpartij.

Artikel 6. Vergunningen en voorschriften

6.1. De wederpartij is verantwoordelijk voor en draagt het risico van het verkrijgen van alle, in verband met de Levering, plaatsing of het gebruik van de te leveren zaken benodigde documenten, toelatingen en vergunningen.

6.2. Leveringen geschieden conform de overeengekomen specificaties. De wederpartij is verantwoordelijk voor en draagt de kosten van de eventuele aanpassing van aldus geleverde zaken, die noodzakelijk zijn op grond van plaatselijk geldende eisen of voorschriften.

Artikel 7. Risico en Transport

Te leveren zaken reizen voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

8.1. LCB behoudt zich de eigendom van de geleverde en te leveren zaken voor totdat de totale prijs van al deze zaken gezamenlijk volledig aan LCB is voldaan.

8.2. De goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud worden beheerst door Nederlands recht. Bij een voor uitvoer bestemde zaak worden de goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud beheerst van het recht van de staat van bestemming, indien dat recht ter zake van het eigendomsvoorbehoud voor LCB gunstigere bepalingen bevat.

8.3. LCB is te allen tijde gerechtigd om geleverde zaken op basis van het in dit artikel bepaalde bij de wederpartij of diens houder(s) weg te (doen) halen indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt. De wederpartij is verplicht hieraan zijn medewerking te verlenen.

8.4. De zaken als hierboven bedoeld mogen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden gebruikt of verwerkt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.

8.5. Voor zover er in het land van bestemming voor de geldigheid van het eigendomsvoorbehoud formele vereisten vervuld moeten zijn (bijvoorbeeld: registratie), legt LCB de wederpartij de last op, welke laatste deze last onvoorwaardelijk aanvaardt, ervoor zorg te dragen dat deze vereisten vervult worden. LCB verleent aan de wederpartij bij deze de volmacht om deze voor de geldigheid van het eigendomsvoorbehoud vereiste handelingen in de naam van LCB te verrichten.

Artikel 9. Montage/installatie

9.1. De wederpartij is verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen of voorwaarden die noodzakelijk zijn voor de montage, opstelling of installatie van de geleverde zaken of voor de juiste werking daarvan in gemonteerde staat.

9.2. Schade en kosten die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de wederpartij.

Artikel 10. Tekortkomingen

10.1. De wederpartij is gehouden om Leveringen binnen 14 kalenderdagen na uitvoering nauwgezet op eventule tekortkomingen te keuren en geconstateerde tekortkomingen binnen 14 kalenderdagen na ontdekking schriftelijk aan LCB te melden, een en ander op straffe van verval van het recht van beroep op tekortkomingen die redelijkerwijs bij nauwgezette keuring ontdekt hadden kunnen worden. Bij de keuring vastgestelde tekortkomingen en verder alleen die tekortkomingen in het geleverde die bij de keuring redelijkerwijs niet geconstateerd konden worden, maar binnen 12 maanden na uitvoering van de Levering alsnog worden ontdekt en binnen 14 kalenderdagen na ontdekking schriftelijk zijn gemeld, worden, voor zover zij aantoonbaar wegens tekortschieten van LCB aan deze toegerekend kunnen worden, door LCB kosteloos ongedaan gemaakt door -naar keuze van LCB herstel en/of vervanging en/of toezending van het te vervangen onderdeel, tenzij anders overeengekomen.

10.2. Tekortkomingen in het geleverde geven geen grond voor ontbinding van de betreffende overeenkomst, tenzij het gaat om tekortkomingen als in het vorige lid bedoeld en LCB na herhaalde pogingen daartoe er niet in slaagt de tekortkoming(en) aanvaardbaar op te heffen. Alsdan is de wederpartij tot ontbinding bevoegd, indien en voor zover instandhouding van de betreffende overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

10.3. Alle kosten die uitgaan boven de enkele verplichting als in het vorige lid omschreven, zoals bijvoorbeeld transportkosten, reis-en verblijfkosten, alsmede kosten van (de)montage, zijn voor rekening van de wederpartij, tenzij anders overeengekomen.

10.4. De garantie geldt slechts indien de wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens LCB heeft voldaan, dan wel daarvoor genoegzaam zekerheid heeft gesteld.

10.5. Zaken of onderdelen daarvan die LCB ingevolge dit artikel heeft vervangen, worden eigendom van LCB.

10.6. Eventuele retournering van het geleverde kan uitsluitend franco geschieden aan het bedrijf van LCB na diens voorafgaande schriftelijke toestemming.

Artikel 11. Overmacht

Gehele of gedeeltelijke niet-nakoming geldt niet als een aan LCB toe te rekenen tekortkoming indien deze het gevolg is van een buiten de macht van LCB gelegen, al dan niet voorzienbare omstandigheid zoals, maar niet beperkt tot: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, tekort aan grondstoffen, machineschade, ziekte van LCB of diens personeel, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals vervoers-, import-, export-of productieverbod, natuurramp, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en/of uitstroming van gevaarlijke stoffen en gassen.

Artikel 12. Betaling aan Lely Center Bunschoten

12.1. Alle betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum zonder enige korting, aftrek of verrekening, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Eventuele reclames schorten de betalingsverplichting niet op.

12.2. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege, zonder dat daarvoor sommatie of ingebrekestelling is vereist, over de hoofdsom of het niet betaalde gedeelte daarvan de wettelijke rente verschuldigd conform art. 6:120 BW, berekend van de vervaldag tot de dag van algehele betaling.

12.3. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitenrechtelijke, gemaakt met betrekking tot de invordering van het door de wederpartij verschuldigde en niet tijdig betaalde, zijn voor rekening van de wederpartij; deze kosten worden gesteld op ten minste € 300,-.

12.4. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de wederpartij zullen de verplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar zijn.

12.5. Indien de kredietwaardigheid van de wederpartij daartoe aanleiding geeft, kan LCB nadere zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de wederpartij verlangen, bij gebreke waarvan LCB gerechtigd is de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 13. Intellectuele eigendom

Alle op de geleverde zaken, of op aan de wederpartij ter beschikking gestelde tekeningen, berekeningen, ontwerpen e.d. in de meest ruime zin waaronder ook software, rustende intellectuele eigendoms-en/of andere rechten, al of niet gedeponeerd, worden uitdrukkelijk voorbehouden aan LCB.

Artikel 14. Aansprakelijkheid voor schade

14.1. Voor schade uit of in verband met Leveringen door of vanwege LCB aan of vanwege de wederpartij -een en ander in de ruimste zin -waarvoor LCB rechtens aansprakelijk kan worden gehouden, geldt -voor zover dwingendrechtelijke bepalingen niet anders meebrengen -het navolgende.

14.2. Alleen die schade komt voor vergoeding in aanmerking waarvan de wederpartij onomstotelijk heeft aangetoond dat deze het gevolg is van een omstandigheid of gebeurtenis waarvoor LCB rechtens aansprakelijk kan worden gehouden.

14.3. Schade voor zover bestaande uit gederfde winst of vermindering van opbrengst komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking.

14.4. Andere schade dan onder 14.3 bedoeld wordt vergoed tot maximaal het (de) bedrag(en) waarop de door LCB afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat LCB in verband met die verzekering draagt.

14.5. De onder 14.4 genoemde vergoeding geldt voor alle schadegevallen tezamen die uit een Levering waarmee de schade verband houdt voortvloeien.

14.6. Onverminderd het in de vorige leden bepaalde komt alleen voor vergoeding in aanmerking die schade die geleden wordt en die blijkt binnen 12 maanden na de Levering en die voorts binnen die termijn binnen 14 kalenderdagen na ontdekking schriftelijk aan LCB is gemeld. Op straffe van verval van het recht op schadevergoeding wordt LCB alle gewenste medewerking verleend bij haar onderzoek naar oorzaak, aard en omvang van de schade waarvoor een vergoeding wordt gevorderd.

14.7. Verrekening met niet door LCB erkende of niet onherroepelijk in rechte vastgestelde schadevorderingen is niet toegestaan.

14.8. De wederpartij vrijwaart LCB tegen vorderingen, uit welken hoofde dan ook, van derden die stellen schade te hebben geleden door een zaak of een dienst die LCB aan c.q. vanwege de wederpartij heeft geleverd resp. heeft verleend, behoudens voor zover de wederpartij aantoont dat LCB uit hoofde van de overeenkomst en deze a.v. in de verhouding tot de wederpartij voor die schade aansprakelijk is te houden en deze aan de wederpartij heeft te vergoeden.

14.9. (Rechts-)personen die behoren tot het concern van LCB c.q. in dienst zijn bij LCB c.q. die door LCB bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt en die door de wederpartij tot schadevergoeding worden aangesproken, kunnen zich eveneens op deze bepalingen beroepen. Van deze (rechts-) personen en LCB samen kan nimmer meer schadevergoeding worden gevorderd dan LCB alleen zou hebben te vergoeden.

14.10. Indien en voor zover de beperking van aansprakelijkheid in een gegeven geval onredelijk bezwarend of onaanvaardbaar wordt geoordeeld, geldt in ieder geval nog die beperking van aansprakelijkheid die, alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen, nog aanvaardbaar is.

Artikel 15. Toepasselijk recht

15.1. De toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

15.2. Op elke overeenkomst c.q. rechtsbetrekking tussen LCB en de wederpartij is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 16. Ontbinding

Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst met LCB of indien de wederpartij in staat van faillissement is verklaard of een verzoek daartoe heeft ingediend, indien de wederpartij surséance van betaling is verleend, zijn bedrijf wordt stilgelegd of geliquideerd, indien de wederpartij overlijdt of onder bewind of curatele wordt gesteld, danwel beslag op (een gedeelte van) zijn goederen wordt gelegd, heeft LCB het recht de overeenkomst, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder zelf tot schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd LCB’s overige rechten in dat geval.

Artikel 17 Geschillen

17.1. Alle geschillen, voor zover niet minnelijk te schikken, worden voorgelegd aan de terzake bevoegde Burgerlijke Rechter in Rotterdam.

17.2. Elk vorderingsrecht vervalt indien niet binnen 12 maanden, te rekenen vanaf de dag waarop het feit waarop de vordering is gebaseerd heeft plaatsgevonden, de vordering tegen LCB in rechte is betrokken.

17.3. Indien een van de onderhavige bepalingen in strijd is met dwingendrechtelijke lokale bepalingen, dient enkel deze betreffende bepaling te worden geconverteerd naar het lokale recht. Alle overige bepalingen van de onderhavige a.v. blijven onverkort van kracht.