×
Verantwoordelijk gebruik van uw gegevens

Lely Center Zuidwolde maakt gebruik van cookies op https://consumables.lely.com/zuidwolde/ om inhoud en functies aan te passen en het mogelijk te maken om in onze webwinkels te winkelen. Noodzakelijke cookies helpen een website nuttig te maken door elementaire functies in te schakelen, zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website. De website kan niet goed functioneren zonder deze cookies. Door op OK te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies door Lely Center Zuidwolde op onze domeinen https://consumables.lely.com/zuidwolde/. Je kunt altijd je toestemming intrekken.

ALGEMENE VOORWAARDEN LELY CENTER ZUIDWOLDE

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: de “Voorwaarden”) wordt (i) met “Center” bedoeld: het verkopende Lely Center en wordt (ii) met Lely bedoeld: Lely Holding S.à.r.l., gevestigd te Cornelis van der Lelylaan 1, 3147 PB Maassluis, en de aan haar Gelieerde Ondernemingen.

1.2. In deze Voorwaarden betekent Gelieerde Onderneming: een vennootschap die nu of in de toekomst direct of indirect eigendom is van of onder zeggenschap staat van het Center of Lely Holding S.à.r.l., waarbij “Zeggenschap” betekent de rechtstreekse of indirecte eigendom van 50% of meer dan 50% van de stemgerechtigde aandelen bij de benoeming van bestuurders zolang deze zeggenschap voortduurt of de gelijkwaardige bevoegdheid om zeggenschap uit te oefenen over het bestuur van de Gelieerde Onderneming.

1.3. In deze Voorwaarden betekent Levering: een levering van Apparatuur en/of Onderdelen.

1.4. In deze Voorwaarden betekent Wederpartij: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie het Center een Overeenkomst heeft gesloten ten aanzien van de verkoop van de Apparatuur.

1.5. In deze Voorwaarden betekent Apparatuur: een door het Center aan de Wederpartij geleverd product (waaronder begrepen, zonder daartoe beperkt te zijn, de Lely Astronaut, Splendimo, Lotus, Juno, Calm, Light 4 Cows, Discovery, Walkway, Aircon 10).

1.6. In deze Voorwaarden betekent Handleiding: de aanwijzingen en richtlijnen en alle daarmee verband houdende wijzigingen (waaronder begrepen, zonder daartoe beperkt te zijn, de Producthandleiding, Onderhoudshandleiding en Servicehandleiding) met betrekking tot de service en het onderhoud aan de Apparatuur, zoals verstrekt door het Center.

1.7. In deze Voorwaarden betekent Onderdelen: alle onderdelen en componenten die voor de Apparatuur worden vervaardigd of verstrekt of die in de Apparatuur worden verwerkt, inclusief alle onderdelen en componenten die worden gebruikt voor de vervanging van gebrekkige Onderdelen en/of service aan de Apparatuur.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een integraal onderdeel uit van (a) alle offertes, voorstellen en prijsopgaves (hierna gezamenlijk aangeduid als “Aanbiedingen”) van het Center, (b) alle acceptaties, erkenningen of bevestigingen door het Center (hierna gezamenlijk aangeduid als “Bevestigingen”) van enige order of bestelling van de Wederpartij, waaronder begrepen maar niet beperkt tot orders en bestellingen van de Wederpartij voortvloeiend uit prijsafspraken of raamwerkovereenkomsten tussen het Center en de Wederpartij, tenzij het Center en de Wederpartij expliciet schriftelijk anders overeengekomen zijn (c) enige Overeenkomst voorvloeiend uit een Aanbieding of Bevestiging en (d) enige overeenkomst waarin deze Voorwaarden worden geïncorporeerd door verwijzing de type overeenkomsten genoemd onder (c) en (d) hierna gezamenlijk aangeduid als “Overeenkomst”.

2.2. De toepasselijkheid van eventueel door de Wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3. Aanbiedingen, aanvaarding en overeenkomst

3.1. Alle Aanbiedingen van het Center om een overeenkomst aan te gaan zijn herroepbaar, ook indien een periode voor aanvaarding wordt vermeld.

3.2. Alle door de Wederpartij aanvaarde Aanbiedingen kunnen door het Center tot 5 dagen na de datum van aanvaarding door de Wederpartij worden herroepen.

3.3. Het Center is slechts gebonden aan de opdracht van de Wederpartij nadat het Center de aanvaarding van de opdracht schriftelijk heeft bevestigd of indien het Center is begonnen met de uitvoering van de opdracht (de “Opdracht”).

3.4. Wijzigingen in Aanbiedingen of Overeenkomsten worden pas van kracht nadat deze schriftelijk door het Center zijn aanvaard.

3.5. De inhoud van reclamemedia, waaronder begrepen, zonder daartoe beperkt te zijn, websites, brochures en folders, is niet bindend voor het Center tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 4. Prijzen

4.1. Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen in euro, exclusief btw en overige wettelijke heffingen.

4.2. De afgesproken prijzen zijn gebaseerd op de kosten van materialen, salarissen, heffingen/tarieven en valutakoersen die van toepassing zijn ten tijde van de Aanbieding en op basis van de afgesproken recente versie van de Incoterms.

4.3. Ingeval een of meer van de kostprijsfactoren stijgen na bevestiging van de Opdracht, is het Center gerechtigd om de afgesproken koopprijs dienovereenkomstig te verhogen.

Artikel 5. Levering en leveringstermijn

5.1. Levering vindt plaats CIP (volgens de meest recente versie van de Incoterms) op de in de Opdracht vermelde locatie, tenzij anders vermeld in de Opdracht.

5.2. De in de Opdracht vermelde leverdatum geldt bij benadering en mag door de Wederpartij nooit worden beschouwd als een fatale termijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5.3. Tenzij nakoming van de Overeenkomst zonder twijfel definitief onmogelijk is geworden, kan de Overeenkomst niet door de Wederpartij worden ontbonden vanwege een overschrijding van de leverdatum, tenzij het Center eveneens de Overeenkomst niet nakomt of de Overeenkomst niet volledig nakomt binnen een redelijke aan het Center gegeven termijn na ommekomst van de afgesproken leverdatum. In dat geval is ontbinding slechts toegestaan voor zover van de Wederpartij niet redelijkerwijs kan worden verlangd dat deze de overeenkomst gestand doet.

5.4. Het Center is gerechtigd om deelleveringen te doen en om deelleveringen afzonderlijk te factureren. Deelleveringen vormen geen “onvolledige Levering” als bedoeld in artikel 9.1.

5.5. Ingeval de Wederpartij de Levering niet aanvaardt op de afgesproken leverdatum, dan wordt de Apparatuur en/of worden de Onderdelen opgeslagen voor rekening en risico van de Wederpartij en is het Center na een periode van vier weken na de afgesproken leverdatum gerechtigd om de Apparatuur en/of Onderdelen (onderhands) te verkopen. De gederfde opbrengst, indien van toepassing, en alle door het Center in verband hiermee gemaakte kosten zijn voor rekening van de Wederpartij, onverminderd de overige rechten van het Center.

Artikel 6. Licenties en regelgeving

6.1. De Wederpartij is verantwoordelijk voor en draagt het risico van de verkrijging van alle documenten, vergunningen en licenties die nodig zijn in verband met de installatie of het gebruik van de te leveren Apparatuur en/of Onderdelen.

6.2. Levering vindt plaats in overeenstemming met de afgesproken specificaties.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1. Alle te leveren Apparatuur en/of Onderdelen blijft/blijven eigendom van het Center totdat het Center de volledige betaling voor de Apparatuur en/of Onderdelen heeft ontvangen.

7.2. Ingeval de Wederpartij haar verplichtingen op grond van het bepaalde in dit artikel niet nakomt, is het Center te allen tijde gerechtigd om geleverde Apparatuur en/of Onderdelen terug te (laten) halen van de Wederpartij of van de partij die de Apparatuur en/of Onderdelen voor de Wederpartij onder zich houdt. De Wederpartij is verplicht om het Center volledige medewerking te verlenen bij het terughalen.

Artikel 8. Assemblage/installatie

8.1. De Wederpartij is verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle installaties, faciliteiten of voorwaarden die vereist zijn door het Center voor de assemblage, opbouw of installatie van de geleverde Apparatuur en/of Onderdelen op de eindbestemming.

8.2. Alle geleden schade en gemaakte kosten als gevolg van het niet voldoen aan de voorwaarden zoals vermeld in dit artikel of de niet-tijdige voldoening aan deze voorwaarden zijn voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 9. Controleplicht

9.1. Bezwaren vanwege een onvolledige Levering en andere zichtbare gebreken dienen onmiddellijk na Levering, en uiterlijk veertien werkdagen na de leverdatum, schriftelijk aan het Center te worden gemeld. Verborgen gebreken dienen bij vaststelling daarvan uiterlijk veertien werkdagen na vaststelling schriftelijk aan het Center te worden gemeld.

9.2. Aanvaarding van de Levering kan niet door de Wederpartij worden geweigerd vanwege kleine gebreken.

9.3. Claims vanwege gebreken in de Levering die niet zijn gemeld in overeenstemming met dit artikel 9 worden uitgesloten van schadevergoeding in overeenstemming met deze Voorwaarden.

9.4. De kosten voor controle van de Levering zijn voor rekening van de Wederpartij.

9.5. Na een melding aan het Center over een onvolledige Levering of andere zichtbare gebreken in overeenstemming met artikel 9.1 zal het Center mededelen welke passende maatregelen worden genomen.

Artikel 10. Garantie

10.1. Gedurende een periode van 12 maanden vanaf de datum waarop de Apparatuur en/of Onderdelen op de locatie van de Wederpartij in bedrijf wordt/worden gesteld, maar in geen geval later dan 24 maanden na de datum van verzending van de Apparatuur en/of Onderdelen door of namens het Center (de “Garantieperiode”), garandeert het Center dat bij normaal gebruik de met inachtneming van deze Voorwaarden geleverde Apparatuur en/of Onderdelen, met uitzondering van software, prototypes, testproducten en modellen van nieuw ontwikkelde producten, zal, op het moment van levering vrij zijn van defecten aan het materiaal of afwerking en zal substantieel overeenkomen met ’de van toepassing zijnde specificaties voor dergelijke Apparatuur zoals die schriftelijk overeengekomen zijn door het Center met de Wederpartij. De Garantieperiode op een Onderdeel dat geleverd is ter vervanging van defect Onderdeel zal nooit langer zijn dan de originele Garantieperiode van het defecte Onderdeel. Het Center garandeert voorts dat de Apparatuur en/of Onderdelen voldoet/voldoen aan de relevante Europese wet- en regelgeving omtrent veiligheid.

10.2. Indien de Apparatuur en/of Onderdelen niet in materieel opzicht voldoet/voldoen aan de in artikel 10.1 vastgelegde garanties (“Wezenlijk Gebrek”), dan zal ’het Center’s enige verplichting en het enige recht van de Wederpartij beperkt zijn tot, ter keuze van het Center, ofwel vervanging of reparatie van het defecte of non-conforme Apparaat of Onderdeel, of een passende creditering van de koopprijs van het betreffende Apparaat of Onderdeel. Het Center zal een redelijke termijn hebben om te vervangen, repareren of crediteren. Het non-conforme of defecte Apparaat of Onderdeel wordt eigendom van het Center zodra het vervangen is of de relevante creditering heeft plaatsgevonden.

10.3. Een aanspraak ingevolge artikel 10.2 is ontvankelijk en wordt in behandeling genomen indien de Wederpartij zich houdt aan de in dit artikel 10 vermelde voorwaarden, alsmede de volgende voorwaarden:

- uitsluitend Wezenlijke Gebreken die redelijkerwijs niet ontdekt hadden kunnen worden tijdens de controle als bedoeld in artikel 9.1 en die binnen de Garantieperiode worden ontdekt en binnen 14 kalenderdagen na ontdekking ervan schriftelijk aan het Center worden gemeld, kunnen onder de garantie worden ingediend;

- het Wezenlijke Gebrek is aantoonbaar te wijten aan het Center vanwege een niet-nakoming van laatstgenoemde;

- Het Center krijgt voldoende tijd en gelegenheid om alle testen, reparaties en vervangingen uit te voeren die door het Center noodzakelijk worden geacht om het Wezenlijke Gebrek te herstellen;

- de Wederpartij biedt het Center ongehinderde toegang tot de Apparatuur en/of Onderdelen die het Wezenlijke Gebrek veroorzaken.

10.4. De Wederpartij zal op aanwijzing en ter beoordeling van het Center:

(i) het Onderdeel dat het Wezenlijke Gebrek veroorzaakt aan het Center retourneren; alle transportkosten, zowel naar als van de oorspronkelijke bestemming, zijn voor rekening van het Center. Een Onderdeel dat aldus aan het Center wordt geretourneerd, wordt het eigendom van het Center, of;

(ii) het Onderdeel dat het Wezenlijke Gebrek veroorzaakt gereedhouden voor inspectie door het Center op haar locatie gedurende een periode van ten hoogste 6 maanden na de datum waarop het Wezenlijke Gebrek aan het Center is gemeld, zulks voor risico van het Center. Na ommekomst van die opslagperiode verwijdert de Wederpartij de opgeslagen Onderdelen op kosten van het Center, met dien verstande dat de Wederpartij die verwijdering regelt in overeenstemming met de volgende vereisten:

- de verwijdering wordt uitgevoerd door een bevoegd afvalbedrijf;

- het bevoegde afvalbedrijf hanteert concurrerende prijzen voor dergelijke diensten;

- de behandeling van afval is in overeenstemming met alle toepasselijke milieuregelgeving; en

- de Wederpartij verstrekt een verklaring waarin de verwijdering van de Onderdelen wordt bevestigd door het bevoegde afvalbedrijf.

Indien de Wederpartij de hiervoor vermelde vereisten niet naleeft, brengt het Center alle gemaakte kosten bij de Wederpartij in rekening, waaronder begrepen, zonder daartoe beperkt te zijn, de kosten van de aan de Wederpartij geleverde Onderdelen.

10.5. Het totaalbedrag van aanspraken onder de garantie dat door het Center wordt vergoed zal niet meer bedragen dan de koopprijs van de Apparatuur.

10.6. Een Wezenlijk Gebrek vormt geen grond voor ontbinding van de desbetreffende Overeenkomst tot levering van Apparatuur en/of Onderdelen, tenzij het een Wezenlijk Gebrek betreft dat het Center niet op een aanvaardbare manier kan herstellen na herhaalde pogingen daartoe.

10.7. De volgende items en/of kosten die voortvloeien uit de hierna vermelde verrichtingen worden niet vergoed onder de garantievoorwaarden van dit artikel 10:

- Onderdelen die door het Center worden aangeduid als slijtageonderdelen of verbruiksartikelen;

- Onderdelen met een nettoverkoopprijs van het Center van minder dan 10 euro per unit;

- verlies of schade als gevolg van gebruik van de Apparatuur dat niet in overeenstemming is met de specificaties die in de Handleiding staan vermeld;

- een ingreep door technici die geen gekwalificeerde servicetechnici van het Center of door het Center voor bepaalde taken bevoegde technici zijn;

- verlies of schade als gevolg van het niet uitvoeren van preventieve onderhoudswerkzaamheden in overeenstemming met de Handleiding;

- incidenten zoals bevriezing, ijsvorming, brand, overstroming, onder water staan of een andere vorm van overtollig water en onweer;

- een gebrek aan of storing van het elektrische systeem of de aarding;

- het gebruik van chloorhoudende chemicaliën en/of chemicaliën die niet in overeenstemming zijn met de relevante chemische specificaties en die gebruikt worden voor spoelen, zuiveren of wassen en die schade kunnen veroorzaken aan de Apparatuur en/of Onderdelen;

- het gebruik van perslucht die niet in overeenstemming is met de door het Center vastgestelde kwaliteitsnormen; en

- hacking, virussen, etc.

10.8. De Wederpartij stelt het Center onmiddellijk op de hoogte indien de Wederpartij een derde moet inschakelen om een Wezenlijk Gebrek te herstellen bij een noodgeval vanwege i) dreigend gevaar voor de operationele veiligheid op de locatie van de Eindgebruiker of ii) de mogelijkheid dat zich buitengewoon grote schade voordoet. Redelijke en noodzakelijke onkosten die worden gemaakt om een Wezenlijk Gebrek in de bovengenoemde omstandigheden te herstellen worden door het Center vergoed, en de Wederpartij behoudt zich het recht voor om aanspraak te maken op de garantie ingevolge deze Voorwaarden ingeval de Apparatuur die of het Onderdeel dat het Wezenlijke Gebrek veroorzaakt op onjuiste wijze door een dergelijke derde wordt gerepareerd, altijd met dien verstande dat de Wederpartij redelijk en zorgvuldig heeft gehandeld bij de aanwijzing van een derde. Onverminderd het hiervoor bepaalde is het Center niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste reparaties.

10.9. Het Center en Lely zijn niet aansprakelijk voor gevolgen met betrekking tot het gebruik van onderdelen die niet door of namens het Center zijn geleverd indien de originele Onderdelen zijn vereist om de functionaliteit van de Apparatuur te garanderen. Hetzelfde geldt voor aanpassingen aan de Apparatuur door of namens de Wederpartij die zonder de voorafgaande toestemming van het Center zijn gedaan.

10.10. De Wederpartij draagt alle kosten ten aanzien van een onrechtmatige aanspraak op de garantie ingevolge dit artikel 10 (bijv. indien het product niet gebrekkig was).

10.11. De garantie bepalingen in deze Voorwaarden zijn uitsluitend inroepbaar door de Wederpartij en niet door klanten van de Wederpartij of andere derden.

10.12. Aanspraken vanwege verlies of schade worden afgehandeld in overeenstemming met artikel 14.

Artikel 11. Overmacht

11.1. Een volledige of gedeeltelijke niet-nakoming geldt niet als een aan het Center en/of Lely toerekenbare tekortkoming indien de niet-nakoming het gevolg is van een omstandigheid buiten de macht van het Center en/of Lely, ongeacht of deze te voorzien was, waaronder begrepen, zonder daartoe beperkt te zijn: oorlog of soortgelijke situaties, oproer, sabotage, boycotten, stakingen, bezetting, blokkades, een tekort aan grondstoffen, schade aan machines, ziekte van het personeel van het Center en/of Lely, niet-nakoming door leveranciers en/of vervoerders, overheidsmaatregelen (waaronder begrepen de maatregelen van buitenlandse overheden) zoals een verbod op vervoer, import, export of productie, een natuurramp, nadelige weersomstandigheden, blikseminslagen, brand, ontploffing en/of

het vrijkomen van gevaarlijke stoffen en gassen.

Artikel 12. Betaling aan het Center

12.1. Alle betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum zonder enige korting, vermindering of verrekening, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort door eventuele claims.

12.2. In geval van late betaling is de Wederpartij aansprakelijk, zonder dat hiervoor een aanmaning of ingebrekestelling is vereist, voor betaling van wettelijke rente over de hoofdsom of over het niet-betaalde deel van de hoofdsom, berekend vanaf de uiterste betaaldatum tot aan de dag van algehele voldoening.

12.3. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, die worden gemaakt voor de inning van het door de Wederpartij verschuldigde bedrag dat niet tijdig is betaald, zijn voor rekening van de Wederpartij; deze kosten worden vastgesteld op een minimumbedrag van 300 euro.

12.4. Bij liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Wederpartij worden de verplichtingen van laatstgenoemde onmiddellijk opeisbaar.

12.5. Het Center kan aanvullende zekerheid vereisen voor de voldoening van de betalingsverplichtingen van de Wederpartij indien de kredietwaardigheid van de Wederpartij hiertoe aanleiding geeft, bij gebreke waarvan het Center gerechtigd is om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

Artikel 13. Intellectuele-eigendomsrechten

13.1. Alle intellectuele-eigendomsrechten en/of andere rechten, al dan niet geregistreerd, die rusten op de geleverde Apparatuur en/of Onderdelen of op tekeningen, berekeningen, ontwerpen, etc. in de breedste zin des woords, waaronder tevens begrepen aan de Wederpartij beschikbaar gestelde software, zijn eigendom van en blijven uitdrukkelijk berusten bij Lely.

Artikel 14. Aansprakelijkheid voor schade

14.1. Geen der partijen, inclusief Lely, zal aansprakelijk zijn voor enige indirecte-, incidentele-, punitieve-, speciale of gevolgschade (inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten en gederfde besparingen), ongeacht of deze schadevergoedingen worden gevorderd op grond van onrechtmatige daad, garantie, contract of enige andere juridische grondslag – zelfs als de relevante partij is geadviseerd over of op de hoogte is van de mogelijkheid van dergelijke schadevergoedingen. Het Center en Lely zullen in geen geval aansprakelijk zijn voor additionele en/of niet marktconforme herstel-, vervangings- en reparatiekosten.

14.2. Het Center en Lely’s totale aansprakelijkheid jegens de Wederpartij onder enige Overeenkomst of anderszins zal nooit meer zijn dan (1) het mindere van (a) het bedrag dat daadwerkelijk door het Center is ontvangen in de 12 (twaalf) maanden direct voorafgaand aan de gebeurtenis die de aansprakelijkheid voor de Apparatuur of Onderdelen heeft veroorzaakt en (b) EUR 100.000 (honderd duizend euro), maar (2) in geval van aansprakelijkheid voor vertraging of niet levering van Onderdelen of Apparatuur, de koopprijs voor de vertraagd of niet geleverde Onderdelen en Apparatuur zoals opgenomen in de Overeenkomst.

14.3. De beperkingen van aansprakelijkheid in dit artikel 14 zullen alleen van toepassing zijn voor zover dwingend recht zich hiertegen niet verzet en zullen niet van toepassing zijn ingeval van opzet of grove nalatigheid van het Center.

14.4. Alle schade anders dan bedoeld in artikel 14.3 wordt vergoed tot een maximum van het bedrag waarop aanspraak kan worden gemaakt ingevolge de aansprakelijkheidsverzekering die het Center heeft afgesloten, waaronder begrepen het eigen risico van het Center in verband met deze verzekering.

14.5. De in artikel 14.4 bedoelde schadevergoeding is van toepassing op alle schadegevallen die gezamenlijk voortvloeien uit een Levering waarmee de schade verband houdt.

14.6. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden komt alleen de schade die binnen 12 maanden na de Leverdatum is geleden en die voorts tijdens die periode binnen 14 dagen na ontdekking daarvan schriftelijk aan het Center wordt gemeld in aanmerking voor schadevergoeding. Als materiële voorwaarde voor het recht op schadevergoeding wordt aan het Center alle noodzakelijke hulp verleend bij het onderzoeken van de oorzaak, aard en omvang van de schade waarvoor aanspraak op een schadevergoeding wordt gemaakt.

14.7. De verrekening van niet door het Center erkende of niet onherroepelijk wettelijk vastgestelde aanspraken op schadevergoeding met door de Wederpartij te betalen bedragen is niet toegestaan.

14.8. De Wederpartij vrijwaart het Center en Lely tegen alle aanspraken van derden die om welke reden dan ook stellen dat zij schade hebben geleden door de Apparatuur en/of Onderdelen die door of namens het Center zijn geleverd aan of namens de Wederpartij, behalve voor zover de Wederpartij aantoont dat het Center, uit hoofde van de Overeenkomst en deze Voorwaarden, voor deze schade aansprakelijk kan worden gehouden in de verhouding tot de Wederpartij en laatstgenoemde voor deze schade dient te compenseren.

14.9. (Rechts)personen die deel uitmaken van de groep van Lely en/of het Center, die in dienst zijn van het Center of Lely of door het Center of Lely worden ingeschakeld bij de uitvoering van de Overeenkomst en die door de Wederpartij worden aangesproken tot betaling van schadevergoeding kunnen eveneens een beroep doen op deze bepalingen. De schadevergoeding die van deze (rechts)personen en het Center en Lely tezamen kan worden gevorderd, kan nooit meer bedragen dan de schadevergoeding die het Center alleen zou moeten betalen.

Artikel 15. Naleving wetgeving

15.1. Elke partij garandeert jegens de andere partij dat hij volledig bevoegd is om de Overeenkomst aan te gaan en garandeert tevens dat hij bij de uitvoering van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst de van toepassing zijnde wet- en regelgeving steeds volledig na zal leven, inclusief maar niet beperkt tot de wet-en regelgeving met betrekking tot relevante im- en export controles en beperkingen in enige relevante jurisdictie.

15.2. Als voor de levering van een Onderdeel of Apparaat of diensten onder de Overeenkomst een import of export vergunning afgegeven moet worden door enige bevoegde autoriteit en/of overheidsinstantie, of de levering op enige andere wijze is beperkt of verboden op grond de van toepassing zijn de im- en export wet-en regelgeving, dan mag het Center haar verplichtingen en de rechten van de Wederpartij in het kader van de levering uitstellen tot het moment dat de vergunning is verleend en/of voor de duur van het verbod en/of de beperking, en het Center is in een dergelijk geval tevens gerechtigd om de Overeenkomst te beëindigen, zonder aansprakelijk te zijn jegens de Wederpartij voor de beëindiging van de Overeenkomst. Door acceptatie van de Aanbieding van het Center, het aangaan van de Overeenkomst en/of het aannemen van Apparatuur of Onderdelen erkent en accepteert de Wederpartij dat het de Onderdelen of Apparatuur en de daarbij behorende documentatie niet zal gebruiken in strijd met enige van toepassing zijnde wet- en regelgeving op het gebied van im- en export.

Artikel 16. Vertrouwelijkheid

16.1. De Wederpartij erkent dat alle technische, commerciële, juridische, fiscale en financiële gegevens die worden verstrekt aan de Wederpartij door het Center en Lely vertrouwelijke informatie is van het Center en Lely en de aan hen Gelieerde Ondernemingen. De Wederpartij zal geen vertrouwelijke informatie van het Center en/of Lely openbaar maken aan enige derde en zal geen vertrouwelijke informatie van het Center en/of Lely gebruiken voor enig ander doel dan zoals overeengekomen tussen partijen en zal de vertrouwelijke informatie van het Center en/of Lely uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de tussen partijen daarover gemaakte afspraken in het licht van de koop die door de Overeenkomst wordt beschreven.

Artikel 17. Toepasselijk recht

17.1. De toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

17.2. Elke Overeenkomst en/of rechtsverhouding tussen het Center en de Wederpartij wordt uitsluitend beheerst door en uitgelegd naar het recht van het land van oprichting van het Center.

Artikel 18. Ontbinding

18.1. Ingeval de Wederpartij een uit de Overeenkomst met het Center voortvloeiende verplichting niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt of ingeval de Wederpartij failliet wordt verklaard, faillissement aanvraagt of surseance van betaling wordt verleend, of haar activiteiten worden gestaakt of opgeheven, of ingeval de Wederpartij overlijdt of onder bewind of onder curatele wordt gesteld, of indien haar goederen (gedeeltelijk) in beslag worden genomen, is het Center gerechtigd om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist en zonder dat zij aansprakelijk voor schadevergoeding is, onverminderd de eventuele overige rechten van het Center.

Artikel 19. Geschillen

19.1. Indien een van de huidige bepalingen strijdig is met plaatselijke dwingendrechtelijke bepalingen, dan zal uitsluitend die specifieke bepaling worden aangepast aan de plaatselijke wetgeving. Alle overige bepalingen in deze Voorwaarden blijven volledig van kracht.